Regulamin

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyspa Kobiet

 

 Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO dostępnego pod adresem www.wyspakobiet.com.pl z dnia 01 grudnia 2017 r.

 

I DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.wyspakobiet.com.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wyspakobiet.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, fabrycznie nowe;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
10. Sprzedawca – Wróblewski Paweł E&P z siedzibą w Warszawie (03-289 Warszawa), ul. Szumiących Traw 6B/6; REGON 017243761, NIP 5361534228;
11. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
12. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
13. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia;
14. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
15. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT;
16. Dostawca – InPost, Paczkomaty, Przesyłka kurierska
17. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej e-mail;
18. Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7;
19. Załącznik nr 3 – Regulamin sklepu internetowego www.wyspakobiet.com.pl w pliku PDF;

II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wyspakobiet.com.pl;
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy;

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Zamówienia w Sklepie można dokonać:
a) jako gość (bez zakładania konta)
b) jako zarejestrowany użytkownik (zakładając konto)
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu;
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;
4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy;
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV ZAMÓWIENIE, ZAWARCIE UMOWY KUPNO - SPRZEDAŻY
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.wyspakobiet.com.pl, dokonać wyboru towarów, jego rozmiarów i kolorystyki dostępnych na stronie Sklepu internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów
dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostaw;
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;
10. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Europy;
11. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
12. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego;
b) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – sklep@wyspakobiet.com.pl
13. Zamówienia, o których mowa w pkt 12 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego;
14. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane;
15. Czas realizacji Zamówienia (liczony od złożenia zamówienia do momentu przekazania paczki firmie kurierskiej) wynosi do 3 dni roboczych i liczony jest od momentu złożenia zamówienia (za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przelew/karta płatnicza);
16. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin na adres mail lub telefonicznie na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia;
17. Klienci składający zamówinie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez ich podpisu.

V DOSTAWA, KOSZTY PRZESYŁKI, CZAS DORĘCZENIA
1. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
2. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Sklep realizuje również dostawy na terenie Europy zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu;
3. Sposób dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Możliwe formy dostawy to:
a) przedpłata na konto sprzedawcy: Paczkomaty Inpost.
b) przedpłata na konto sprzedawcy: Przesyłka kurierska (teren Polski i Europy)
c) za pobraniem płatność przy odbiorze: Przesyłka Kurierska (tylko na terenie Polski)
4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami Dostawców i zależą od wartości zamówienia brutto oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia; Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu;
5. Termin realizacji dostawy (Polska): - dostawa realizowana jest przez Dostawców: Paczkomaty InPost lub firmy kurierskiej. Czas dostawy maksymalnie 1- 3 dni robocze na terenie Polski;


VI PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto;
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu;
3. Klient nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy;
4. Klient dokonuje wyboru płatności podczas składania Zamówienia. Możliwe sposoby płatności to:
a) płatność za pobraniem – dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski;
b) płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy o numerze:
07 1140 2004 0000 3502 7692 8881
Paweł Wróblewski E&P
ul. Szumiących Traw 6B / 6, 03-289 Warszawa
c) płatność elektroniczna, obsługą której zajmuje się operator PayU
d) płatność kartą (Visa, MasterCard) obsługą której zajmuje się operator PayU

5. W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji;
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów;
7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania;
8. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej;
9. W przypadku braku wpłaty ceny za Towar w terminie 3 dni, zamówienie będzie przez Sklep anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres wskazany w Zamówieniu;
10. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze przesyłki, zamówienie będzie zrealizowane po potwierdzeniu zamówienia pocztą elektroniczną w terminie 1 – 3 dni robocze od potwierdzenia realizacji zamówienia, Klient dokonuje płatności w chwili odbioru przesyłki;
11. Płatności zagraniczne realizowane są wyłącznie w formie:
a) przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego podane po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji
b) płatności internetowej /karta płatnicza/ za pośrednictwem serwisu PayU
12. Walutą rozliczeniową jest PLN. Wszelkie ewentualne opłaty i prowizje uzależnione są od banku w którym Klient ma konto (w przypadku przelewów) lub banku wydawcy karty (w przypadku transakcji kartą) i są zgodne z tabelą opłat i prowizji danego banku Klienta.

VII. PROMOCJE I KODY RABATOWE
1. Promocje nie łączą się ze sobą.
2. Sprzedawca może wydawać kody rabatowe jedynie w ramach kampanii reklamowych. Kody rabatowe mogą być wykorzystywane tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wyłączone niektóre produkty. Kody rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu. Wartość produktu musi być nie mniejsza niż kwota na kodzie rabatowym. Różnica pomiędzy wartością produktu a wartością kodu rabatowego może być wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kody rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze jest niemożliwe. Kody rabatowe nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kliku kodów rabatowych. Kody rabatowe nie mogą być wypłacane gotówką, nie podlegają oprocentowaniu. Nie można otrzymać zwrotu kodu rabatowego w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, w tej sytuacji Sprzedawca zwraca tylko wyrównaną płatność dokonaną na jeden z preferowanych sposobów.

VIII UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ k.c. bez podawania przyczyny w terminie 14 dniu licząc od daty doręczenia Towaru na adres wskazany w zamówieniu;
2. Odstąpienie od Umowy dotyczy tylko i wyłącznie Towarów w stanie nienaruszonym, tzn. towarów nieużywanych, czystych i pozbawionych zapachu, opatrzonych metkami;
3. Aby odstąpić od umowy należy złożyć podpisane przez Kupującego oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) i przesłać je na adres mailowy lub adres Sprzedającego. Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami;
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres:
Paweł Wróblewski E&P, ul. Szumiących Traw 6B/6, 03-289 Warszawa
Email: sklep@wyspakobiet.com.pl
4. Towar należy przesłać niezwłocznie w sztywnym opakowaniu zabezpieczającym produkt przed działaniem czynników zewnętrznych (uwaga: produkt zapakowany w kopertę bąbelkową często ulega trwałemu uszkodzeniu w czasie transportu). Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczania przesyłki przez klienta nie podlega zwrotowi. Wraz z produktem prosimy przesłać formularz o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu bądź wpłaty;
5.Nie przyjmujemy paczek za pobraniem wysyłanych w ramach wymiany i zwrotu. Nie odbieramy paczek ze skrytek InPost i Pocztowych. Prosimy o przesłanie zwrotu towaru na podany niźej adres. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. 
6. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu i zwracanego produktu;

IX WYMIANA
1. Klientowi przysługuje prawo wymiany towaru;
2. Aby wymienić towar, należy dokonać zwrotu, tj. odstąpić od umowy w zakresie wybranych artykułów i równocześnie złożyć i opłacić nowe niezależne zamówienie;
3. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu i wymienianego produktu;
4. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji.

X REKLAMACJE TOWARÓW
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym;
2. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu internetowego, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres Paweł Wróblewski E&P, ul. Szumiących Traw 6B/6, 03-289 Warszawa;
3. W opisie reklamacji Klienta powinien podać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji;
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną;
5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady;
6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji;
7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu lub braku części zamówienia, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio - wybrał opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę;
a) Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
• możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (np. http://www.wiih.org.pl/ );
• wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np.http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html);
• zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/)
Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
b) powyższe postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę
c) Klientowi będącemu konsumentowi przysługuje również prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR:
ec.europa.eu/consumers/odr.Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej
Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: sklep@wyspakobiet.com.pl

XI Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Paweł Wróblewski E&P, ul. Szumiących Traw 6B/6, 03-289 Warszawa
Telefonicznie pod numerem 500251120 lub mailowo pod adres sklep@wyspakobiet.com.pl
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego;
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XII Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych:
1. Klient składając zamówienie w Sklepie internetowym oświadcza, że wszystkie podane dane osobowe, są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach realizacji zamówienia i w celach marketingowych: Pawłowi Wróblewskiemu E&P, ul. Szumiących Traw 6B/6, 03-289 Warszawa REGON 017243761, NIP 5361534228. Prawo cofnięcia udzielonej zgody przysługuje Klientowi w każdym czasie, w tym celu prosimy o kontakt pod wyspakobiet@onet.pl. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne.
2. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych od wyspakobiet.com.pl w newsletterze e-mail i newsletterze sms przez Paweł Wróblewski E&P, ul. Szumiących Traw 6B/6, 03-289 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Klient, na żądanie ma prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy Sklepu internetowego zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient w każdej chwili może przesłać swoją pisemną dyspozycję listownie na adres Paweł Wróblewski E&P, ul. Szumiących Traw 6B/6, 03-289 Warszawa lub mailowo pod adres wyspakobiet@onet.pl;

XIII Polityka Cookies
1. Sklep internetowy www.wyspakobiet.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookiem;
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony internetowej;
4. Pliki cookies wykorzystywane na stronie mogą być stosowane w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk (np. Google Analytics), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej pod stronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Sklepu internetowego www.wyspakobiet.com.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
c) „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych ;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej);
8. Operator strony internetowej informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej;
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej;

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym www.wyspakobiet.com.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Paweł Wróblewski E&P a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Paweł Wróblewski E&P;
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

załącznik nr 1

Adres Firmy:

Wróblewski Paweł E&P

ul Szumiących Traw 6B/6

03-289 Warszawa

Nip: 5361534228 Regon:017243761

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl